Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 23:38:58
Son sayfa a�lma zaman�: 23:38:59
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 72
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?type=kod&sayfa=7
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 31 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.