Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Windows'ta İstediğin Pencereyi Şeffaf Yap (Winamp,Kazaa,MediaPlayer, ..... Vs. Vs.Herşey )
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

VB İLE ACCESS TABLOSU OLUŞTURMAK

Yazar: yanki88

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 5809
Yayın Tar:25.01.2006
Yazar : Fatih_dp
Hit :4227

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et


'Şimdi Form'a

'3 Tane Command = İsimleri : Command1, Command2, Command3
'1 Tane HScrollBar = İsmi : HS
'1 Tane Listbox = İsmi : List1
'1 Tane Timer = İsmi : Timer1
'1 Tane Checkbox = İsmi : Check1
'İşlemleri yaptıysanız.
'Olay Bitmiştir.
'Birşey Unutmamışımdır Inşallah Unutursam banaa Yazın Bye bye
' Fatih_dp@hotmail.com

'Forma Bunu YapıştırınOption Explicit
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Const WS_EX_TRANSPARENT = &H20&
Private Const LWA_ALPHA = &H2&
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer

Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias _
"CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, _
ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Const WM_ACTIVATEAPP = &H1C
Private Const GWL_WNDPROC = -4
Public lpPrevWndProc As Long
Public gHW As Long
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal

lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long,

ByVal crey As Byte, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetClassLong Lib "user32" Alias "GetClassLongA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As

RECT) As Long
Private Declare Function GetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hRgn As

Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowWord Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex

As Long) As Integer
Private Declare Function IsIconic Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function IsWindowEnabled Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function IsZoomed Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal

hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters

As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal

yPoint As Long) As Long

Private Type POINTAPI
x As Long
Y As Long
End Type

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal

hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy

As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Private Const SWP_NOMOVE = &H2, SWP_NOSIZE = &H1
Private Const HWND_TOPMOST = -1, HWND_NOTOPMOST = -2
Sub SetTopmostWindow(ByVal hwnd As Long, Optional topmost As Boolean = True)
Const HWND_NOTOPMOST = -2
Const HWND_TOPMOST = -1
Const SWP_NOMOVE = &H2
Const SWP_NOSIZE = &H1
SetWindowPos hwnd, IIf(topmost, HWND_TOPMOST, HWND_NOTOPMOST), 0, 0, 0, 0, _
SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE

End Sub
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = vbChecked Then
SetTopmostWindow Me.hwnd, True
Else
SetTopmostWindow Me.hwnd, False
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If List1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Listeden Seçim Yapın.", vbExclamation, App.Title
Exit Sub
End If
Dim NormalWindowStyle As Long
Dim sSplit() As String
Dim HWD As Long
sSplit = Split(List1.Text, "|")
HWD = CLng(sSplit(1))
NormalWindowStyle = GetWindowLong(HWD, GWL_EXSTYLE)
SetWindowLong HWD, GWL_EXSTYLE, NormalWindowStyle Or WS_EX_LAYERED

SetLayeredWindowAttributes HWD, 0, HS, LWA_ALPHA
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End

End Sub

Private Sub Command3_Click()
List1.Clear

End Sub

Private Sub Form_Load()


Me.Caption = "Windows'u Şeffaf Yap"
Command1.Caption = "Şeffaf Yap"
Command3.Caption = "Temizle"
Command2.Caption = "Çıkış"
Check1.Caption = "Herzaman Üstte"
Timer1.Interval = 500
HS.Min = 1
HS.Max = 255
HS.Value = 155
Check1_Click


End Sub


Private Sub Timer1_Timer()
Dim info As String
info = GetInformation(Me.hwnd, List1.hwnd, Command1.hwnd, Command2.hwnd,

Command3.hwnd, Check1.hwnd, HS.hwnd)
If info > "" And Left(info, 1) <> "|" Then
If Not isWindowInList(info) Then
List1.AddItem info
End If
End If
End Sub
Function isWindowInList(ByVal sIN As String) As Boolean
Dim x As Integer
isWindowInList = False
For x = 0 To List1.ListCount - 1
If sIN = List1.List(x) Then
isWindowInList = True
End If
Next x
End Function
Private Function GetInformation(ParamArray HwndExcluded() As Variant) As String
On Error Resume Next

Dim CursorPos As POINTAPI
Dim szText As String * 100
Dim HoldText As String
Dim HwndNow As Long, hInst As Long
Dim Rct As RECT, R As Long
Dim I
Static HwndPrev As Long

Const GWW_HINSTANCE = (-6), GWW_ID = (-12), GWL_STYLE = (-16)

GetCursorPos CursorPos

HwndNow = WindowFromPoint(CursorPos.x, CursorPos.Y)

For I = LBound(HwndExcluded) To UBound(HwndExcluded)
If HwndNow = CLng(HwndExcluded(I)) Then Exit Function
Next I
GetInformation = ""
If HwndNow <> HwndPrev Then
HwndPrev = HwndNow

R = GetWindowText(HwndNow, szText, 100)
GetInformation = Left(szText, R) & "|"
GetInformation = GetInformation & HoldText & CStr(HwndNow) & "|"

GetInformation = GetInformation & GetWindowWord(HwndNow, GWW_HINSTANCE)
End If
End Function
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        merhaba herkes galiba çok uzun gördü programı ondan kimse bişay yazmamış :=)))

   alemcimsn, 23.03.2006 22:21
   ayNen yazan Benim Bir Sen oKudun Herhalde :D

   Fatih_dp, 29.08.2006 02:55
   teşekkürler güzel bir program kodu banada böle bişi gerekiyordu işimi çok yarıycak
tekrar teşekkürler
Tüm arkadaşlara çalışmalarında başarılar

   cyberworm, 10.11.2006 22:27
   Gerçekten çok güzel bi kod, çalışıyor :)
Teşekkürler.

   eray_apx, 02.03.2007 09:21
   valla çok iyi bi fikir klavyene saglık :)

   vblaster, 13.04.2007 00:00
   Arkadaşım çok hoş bir paylaşım Teşekkürler.

   sernamec, 17.04.2007 03:59
   Güzel paylaşım teşekkürler

   treecan, 29.04.2007 00:42
   nersi çalışıyor beee list'e eklemiyorki

   muaymuay, 21.08.2007 13:31
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin