Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » A? üzerinde kurulu SQL Server var mı?
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

MySQL veritabanı sistemi ile çalışmaya başlama

Yazar: svkt_grlk
herkeze slm


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 520
Yayın Tar:15.04.2003
Yazar : clairvoyant
Hit :5134

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Aşağıdaki Class ağda kurulu SQL Server`In var olup olmadığını bulur:

VERSION 1.0 Class
BEGIN
MultiUse = -1 `True
Persistable = 0 `NotPersistable
DataBindingBehavior = 0 `vbNone
DataSourceBehavior = 0 `vbNone
MTSTransactionMode = 0 `NotAnMTSObject
End
Attribute VB_Name = "ListServers"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = True
Option Explicit

Private Declare Function lstrlenW Lib "kernel32" _
(ByVal lpString As Long) As Long

Private Declare Function NetServerEnum Lib "netapi32" ( _
strServername As Any, _
ByVal level As Long, _
bufptr As Long, _
ByVal prefmaxlen As Long, _
entriesread As Long, _
totalentries As Long, _
ByVal servertype As Long, _
strDomain As Any, _
resumehandle As Long) As Long


Private Declare Function NetApiBufferFree Lib "Netapi32.dll" _
(ByVal lpBuffer As Long) As Long

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)

Private Const SV_TYPE_SERVER As Long = &H2
Private Const SV_TYPE_SQLSERVER As Long = &H4

Private m_results As New Collection
Private m_Domain As String

Private Type SV_100
platform As Long
name As Long
End Type

Public Property Get Servers() As Collection
Set Servers = m_results
End Property

Public Property Let Domain(ByVal vData As String)
m_Domain = vData
End Property

Public Property Get Domain() As String
Domain = m_Domain
End Property

Public Sub GetSQLServers()
Dim l As Long
Dim entriesread As Long
Dim totalentries As Long
Dim hREsume As Long
Dim bufptr As Long
Dim level As Long
Dim prefmaxlen As Long
Dim lType As Long
Dim Domain() As Byte
Dim i As Long
Dim sv100 As SV_100

level = 100
prefmaxlen = -1

lType = SV_TYPE_SQLSERVER
Domain = m_Domain & vbNullChar
l = NetServerEnum(ByVal 0&, _
level, _
bufptr, _
prefmaxlen, _
entriesread, _
totalentries, _
lType, _
Domain(0), _
hREsume)

If l = 0 Or l = 234& Then
For i = 0 To entriesread - 1
CopyMemory sv100, ByVal bufptr, Len(sv100)
m_results.Add (Pointer2stringw(sv100.name))
bufptr = bufptr + Len(sv100)
Next i
End If
NetApiBufferFree bufptr
End Sub

Private Function Pointer2stringw(ByVal l As Long) As String
Dim buffer() As Byte
Dim nLen As Long
`
nLen = lstrlenW(l) * 2
If nLen Then
ReDim buffer(0 To (nLen - 1)) As Byte
CopyMemory buffer(0), ByVal l, nLen
Pointer2stringw = buffer
End If
End Function


`formda command1 e basılınca listbox a bulunan sql
`serverları yazdırmak istiosan click eventine sunlari yazmalisin:

Dim oSqlUtils As New SQLUtils.ListServers

oSqlUtils.Domain = Text1.Text
oSqlUtils.GetSQLServers

For Each svr In oSqlUtils.Servers
List1.AddItem (svr)
Next





Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        bu kodlarla ama site tasarımında kulanılmaz ama basicword kulanılırsa bu kodları kulanabilir

   systemcomputer, 18.09.2006 15:19
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin