Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic ipuçları » İNTERNET BA?LANTISINI KONTROL ETME
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

MYSQL Bağlantı Kodu

Yazar: samet__c1986

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 2844
Yayın Tar:22.04.2005
Yazar : gunnas
Hit :3265

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın ipucu göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

İNTERNET BA?LANTISINI KONTROL ETME

İnternet bağlantısının aktif olup olmadığını kontrol etmek için VB'de herhangi bir komut bulunmaz. Ancak internetle ilgili bir kontrol çalıştırıldığında bunu kontrol ederek aktif bağlantı yoksa, önce bağlantı kurmak için bağlantı penceresini açar. Yine de siz bir komutu kullanmadan önce internete aktif bağlantı olup olmadığını öğrenmek isterseniz bazı API'ler aracılığı ile regisrty dosyasında bulunan SystemCurrentControlSetServicesRemoteAccess yolu altındaki "Remote Connection" anahtarının değerini okuyarak aktif bağlantının olup olmadığını anlayabilirsiniz.

ÖRNEK: Bilgisayarın internete bağlı olup olmadığını anlayacak kod.


Option Explicit
Private Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Private Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA"
(ByVal hKey As Long, ByVal alt As String, hKey As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA"
(ByVal hKey As Long, ByVal sKeyValue As String, ByVal lpReserved As Long,
lpType As Long, lpData As Any, nSizeData As Long) As Long
Private Sub Form_Load()
Dim hKey As Long, lpData As Long, nSizeData As Long
Dim alt, anahtar
alt = "SystemCurrentControlSetServicesRemoteAccess"
anahtar = "Remote Connection"
If RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, alt, hKey) = 0 Then
lpData = 0&
nSizeData = Len(lpData)
If RegQueryValueEx(hKey, anahtar, 0&, 0&, lpData, nSizeData) = 0 Then
If lpData
<> 0 Then
MsgBox ("İnternet bağlantısı aktif")
Else
MsgBox ("İnternet bağlantısı aktif değil")
End If
End If
RegCloseKey (hKey)
End If
End Sub
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        'Working with registry declarations and constants
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Private Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long
Private Const ERROR_SUCCESS = 0&
Private Const APINULL = 0&
Private Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
'Working with wininet.dll declarations and constants
Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" Alias "InternetGetConnectedStateExA" (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal lpszConnectionName As String, ByVal dwNameLen As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long 'Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet.dll" (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long 'this function used with IE4
'Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet.dll" (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long 'this function used with IE4
Private Const INTERNET_CONNECTION_MODEM = &H1&
Private Const INTERNET_CONNECTION_LAN = &H2&
Private Const INTERNET_CONNECTION_PROXY = &H4&
Private Const INTERNET_RAS_INSTALLED = &H10&
Private Const INTERNET_CONNECTION_OFFLINE = &H20&
Private Const INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED = &H40&
'Declares for direct ping
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" (ByVal lpszAgent As String, ByVal dwAccessType As Long, ByVal lpszProxyName As String, ByVal lpszProxyBypass As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenUrlA" (ByVal hInet As Long, ByVal lpszUrl As String, ByVal lpszHeaders As String, ByVal dwHeadersLength As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Long
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As Long) As Long

Private Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG = 0
Private Const INTERNET_FLAG_RELOAD = &H80000000
Private Const INTERNET_FLAG_KEEP_CONNECTION = &H400000
Private Const INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE = &H4000000
Dim checkType As Integer
Dim remMsg(2) As String

Private Sub Command1_Click()
Select Case checkType
Case 0
CheckConnection1
Case 1
CheckConnection2
Case 2
CheckConnection3
Case Else
End Select
End Sub

Private Sub Form_Load()
remMsg(0) = "This is the easiest way to check connection. Checking registry value of SystemCurrentControlSetServicesRemoteAccess from HKEY_LOCAL_MACHINE. Using RegOpenKey function from advapi32.dll. Unfortunately, checking is ONLY for MODEM connection. If you are connecting to Internet via Local Area Network (LAN), this method return False even if you are connected"
remMsg(1) = "This method use InternetGetConnectedStateEx function from wininet.dll. In addition, you can receive some more information about connection - Type of connection (LAN/Modem), Using of Proxy, RAS installing, OnLine/OffLine. It's work fine, but there is one problem. If your computer is in Local Area Network but you are connecting to Internet via modem, this method always returns True, in case you are connecting to Internet or not"
remMsg(2) = "This method use direct ping to some Internet address (URL) and checking for connection errors. Now it use http:/www.yahoo.com. It's not so quickly, as previous two, but this method is the most reliable"
Option1(0).Value = True
Option1(0).Caption = "Using registry"
Option1(1).Caption = "Using InternetGetConnectedStateEx"
Option1(2).Caption = "Using direct ping to www.yahoo.com"
Text1 = remMsg(0)
End Sub

Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
checkType = Index
Text1 = remMsg(Index)
End Sub
'This part of code is from http://www.VB-world.net with my corrections
Private Sub CheckConnection1()
Dim ReturnCode As Long
Dim hKey As Long
Dim lpSubKey As String
Dim phkResult As Long
Dim lpValueName As String
Dim lpReserved As Long
Dim lpType As Long
Dim lpData As Long
Dim lpcbData As Long
lpSubKey = "SystemCurrentControlSetServicesRemoteAccess" & Chr$(0)
ReturnCode = RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, lpSubKey, phkResult)
If ReturnCode = ERROR_SUCCESS Then
hKey = phkResult
lpValueName = "Remote Connection"
lpReserved = APINULL
lpType = APINULL
lpData = APINULL
lpcbData = APINULL
ReturnCode = RegQueryValueEx(hKey, lpValueName, lpReserved, lpType, ByVal lpData, lpcbData)
lpcbData = Len(lpData)
ReturnCode = RegQueryValueEx(hKey, lpValueName, lpReserved, lpType, lpData, lpcbData)
If ReturnCode = ERROR_SUCCESS Then
If lpData = 0 Then
MsgBox "Your computer is not connected to Internet via modem", vbInformation, "Checing connection"
Else
MsgBox "Your computer is connected to Internet via modem", vbInformation, "Checing connection"
End If
Else
MsgBox "Your computer is not connected to Internet via modem, but it can be connected via LAN", vbInformation, "Checing connection"
End If
End If
RegCloseKey (hKey)
End Sub

Private Sub CheckConnection2(Optional ByRef ConnectionInfo As Long, Optional ByRef sConnectionName As String)
Dim dwFlags As Long
Dim sNameBuf As String, msg As String
Dim lPos As Long
sNameBuf = String$(513, 0)
If InternetGetConnectedStateEx(dwFlags, sNameBuf, 512, 0&) Then
lPos = InStr(sNameBuf, vbNullChar)
If lPos > 0 Then
sConnectionName = Left$(sNameBuf, lPos - 1)
Else
sConnectionName = ""
End If
msg = "Your computer is connected to Internet" & vbCrLf & "Connection Name: " & sConnectionName
If (dwFlags And INTERNET_CONNECTION_LAN) Then
msg = msg & vbCrLf & "Connection use LAN"
ElseIf lFlags And INTERNET_CONNECTION_MODEM Then
msg = msg & vbCrLf & "Connection use modem"
End If
If lFlags And INTERNET_CONNECTION_PROXY Then msg = msg & vbCrLf & "Connection use Proxy"
If lFlags And INTERNET_RAS_INSTALLED Then
msg = msg & vbCrLf & "RAS INSTALLED"
Else
msg = msg & vbCrLf & "RAS NOT INSTALLED"
End If
If lFlags And INTERNET_CONNECTION_OFFLINE Then
msg = msg & vbCrLf & "You are OFFLINE"
Else
msg = msg & vbCrLf & "You are ONLINE"
End If
If lFlags And INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED Then
msg = msg & vbCrLf & "Your connection is Configured"
Else
msg = msg & vbCrLf & "Your connection is not Configured"
End If
Else
msg = "Your computer is NOT connected to Internet"
End If
MsgBox msg, vbInformation, "Checking connection"
End Sub

Private Sub CheckConnection3()
Dim sTmp As String
Dim hInet As Long
Dim hUrl As Long
Dim Flags As Long
Dim url As Variant
hInet = InternetOpen(App.Title, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, vbNullString, vbNullString, 0&)
sTmp = Me.Caption
Me.Caption = "Checking connection with www.yahoo.com..."
If hInet Then
Flags = INTERNET_FLAG_KEEP_CONNECTION Or INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE Or INTERNET_FLAG_RELOAD
hUrl = InternetOpenUrl(hInet, "http://www.yahoo.com", vbNullString, 0, Flags, 0)
If hUrl Then
MsgBox "Your computer is connected to Internet", vbInformation, "Checing connection"
Call InternetCloseHandle(hUrl)
Else
MsgBox "Your computer is not connected to Internet", vbInformation, "Checing connection"
End If
End If
Call InternetCloseHandle(hInet)
Me.Caption = sTmp
End Sub


   ilkercapli, 23.04.2005 09:18
   hakan hocam. herşey güzelde. arkadaşın bu yazı için yazdığı yorumdaki son kod bana daha mantıklı geldi. hani son check yapan btuon. önce bir siteyi açmaya çalışıyor. bağlantı yoksa veri alamıyor ve yok diyor. ve ben bunu kullanmak istiyorum. çünkü internet bağlantısı varken programın bağlanacağı site yada sunucuya ulaşılamıyor olabilir. bunu için önce sunucuya bağlanıp bağlanmadıgını kontrol etmek isteyebiliriz. diğer türlü internet bağlantısı olsada sunucuya ualaşamyınca program işlemleri yapamayacak ve hata verecek. bağlantı kontrolunun anlamı kalmayacak. peki hocam bunu niye size yazdım. çünkü ben yorum olarak arkadaşın yazdığı kodu yazı dostu ile alamıyorum. sadece konunun kendisi çıkıyor. ve diğer taraf kopylanamıyor. şimdi kaynak kodunu aç. javascript ile decode it. bi dünya iş :))) biraz değişkilik yapsak. şu yorumlarda yazıcı dostunda görünse???

   askportal, 20.06.2007 01:13
   o kadar zor bişi değil yorumu kopyalamak firefox kullanrak yapabilirsiniz seçip sağ tıklayın uyarı verecektir ama sağ tık menüsü açalacaktır böyleleikle uğraşmadan kopyalayabilirsiniz

   oyuncaktabanca, 28.05.2009 15:46
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin