Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Formun başlığına buton ekleme
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Kod Optimizasyonu

Yazar: clairvoyant
Hepimizin yaptığı hatalar...


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 2804
Yayın Tar:18.04.2005
Yazar : nilist
Hit :3982

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

'önce bir forma aşağıdaki kodları ekleyiniz.
Public Sub cmdInTitlebar_Click()
MsgBox "Example created by Developing", vbInformation, "About this program"
End Sub

Private Sub Form_Load()
Call Init
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Call Terminate
End Sub

'Daha sonra bir Module açarak aşağıdaki kodları Modüle ekleyin.
Option Explicit

'*********************
'* API Declarations *
'*********************
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As Rect) As Long
Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function SetParent Lib "user32" (ByVal hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook&, ByVal lpfn&, ByVal hmod&, ByVal dwThreadId&) As Long
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook&) As Long
Private Declare Function CreateWindowEx Lib "user32" Alias "CreateWindowExA" (ByVal dwExStyle As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hWndParent As Long, ByVal hMenu As Long, ByVal hInstance As Long, lpParam As Any) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

'*********************
'* Type Declarations *
'*********************
Private Type Rect
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Private Type CWPSTRUCT
lParam As Long
wParam As Long
Message As Long
hwnd As Long
End Type

'*********************
'* Consts *
'*********************
Const WM_MOVE = &H3
Const WM_SETCURSOR = &H20
Const WM_NCPAINT = &H85
Const WM_COMMAND = &H111

Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Const GWL_EXSTYLE = -20

'*********************
'* Vars *
'*********************
Private WHook&
Private ButtonHwnd As Long

Public Sub Init()
'Create the button that Is going To be placed In the Titlebar
ButtonHwnd& = CreateWindowEx(0&, "Button", "i", &H40000000, 50, 50, 14, 14, Form1.hwnd, 0&, App.hInstance, 0&)
'Show the button cause it´s invisible
Call ShowWindow(ButtonHwnd&, 1)
'Initialize the window hooking For the button
WHook = SetWindowsHookEx(4, AddressOf HookProc, 0, App.ThreadID)
Call SetWindowLong(ButtonHwnd&, GWL_EXSTYLE, &H80)
Call SetParent(ButtonHwnd&, GetParent(Form1.hwnd))
End Sub

Public Sub Terminate()
'Terminate the window hooking
Call UnhookWindowsHookEx(WHook)
Call SetParent(ButtonHwnd&, Form1.hwnd)
End Sub

Public Function HookProc&(ByVal nCode&, ByVal wParam&, Inf As CWPSTRUCT)
Dim FormRect As Rect
Static LastParam&
If Inf.hwnd = GetParent(ButtonHwnd&) Then
If Inf.Message = WM_COMMAND Then
Select Case LastParam
'If the LastParam Is cmdInTitlebar Call the Click-Procedure
'of the button
Case ButtonHwnd&: Call Form1.cmdInTitlebar_Click
End Select
ElseIf Inf.Message = WM_SETCURSOR Then
LastParam = Inf.wParam
End If
ElseIf Inf.hwnd = Form1.hwnd Then
If Inf.Message = WM_NCPAINT Or Inf.Message = WM_MOVE Then
'Get the size of the Form
Call GetWindowRect(Form1.hwnd, FormRect)
'Place the button Int the Titlebar
Call SetWindowPos(ButtonHwnd&, 0, FormRect.Right - 75, FormRect.Top + 6, 17, 14, SWP_FRAMECHANGED)
End If
End If
End Function
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        sağol roden kardeşim.bende bu süper bir kod diyordum teşekkür ederim

   pirsa, 27.12.2005 12:20
   Sakın çalıştırmayın... windows sapıtıyor...

   roden, 26.04.2005 16:44
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin