Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » String Fonksiyonları...
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Şifremeleye Giriş..

Yazar: erkin
Türkiye'de garip bir alışkanlık var. Şifre ve parola kelimeleri çoğu zaman aynı amaçla, eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ancak şifre ve parola farklı şeylerdir. Emailinizi okumak veya Windowsta oturum açmak için kullandığımız değerler paroladır. Şifre ve şifrelemenin ne olduğu ise bu yazının asıl konusu..


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 1772
Yayın Tar:10.01.2005
Yazar : scareabus
Hit :3424

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın örnek kod göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Çizgiden itibaren bütün yazıları Not defterine yapıştırın ve Form1.frm olarak kaydedin
-----------------------------------------------------------------------------------------
VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
BackColor = &H00FFC0C0&
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Caption = "Visual Basic <<=-=>> Bir çok sıkıntınızı o==)===> gibi kesecek fonksiyonlar | .:: Scareabus ::. |"
ClientHeight = 2010
ClientLeft = 45
ClientTop = 330
ClientWidth = 9345
Icon = "Form1.frx":0000
LinkTopic = "Form1"
MaxButton = 0 'False
MinButton = 0 'False
ScaleHeight = 2010
ScaleWidth = 9345
StartUpPosition = 2 'CenterScreen
Begin VB.Timer Timer1
Interval = 250
Left = 8760
Top = 1080
End
Begin VB.CommandButton Fonksiyon
BackColor = &H00C0E0FF&
Caption = "StrReverse Fonksiyonu"
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 375
Index = 3
Left = 6960
MousePointer = 10 'Up Arrow
Style = 1 'Graphical
TabIndex = 8
Top = 360
Width = 2175
End
Begin VB.CommandButton Fonksiyon
BackColor = &H00C0E0FF&
Caption = "Replace Fonksiyonu"
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 375
Index = 2
Left = 4680
MousePointer = 10 'Up Arrow
Style = 1 'Graphical
TabIndex = 7
Top = 360
Width = 2175
End
Begin VB.CommandButton Fonksiyon
BackColor = &H00C0E0FF&
Caption = "Split Fonksiyonu"
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 375
Index = 1
Left = 2400
MousePointer = 10 'Up Arrow
Style = 1 'Graphical
TabIndex = 6
Top = 360
Width = 2175
End
Begin VB.CommandButton Fonksiyon
BackColor = &H00C0E0FF&
Caption = "Join Fonksiyonu"
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 375
Index = 0
Left = 120
MousePointer = 10 'Up Arrow
Style = 1 'Graphical
TabIndex = 5
Top = 360
Width = 2175
End
Begin VB.Frame Frame1
Height = 25
Left = 120
TabIndex = 0
Top = 840
Width = 9015
End
Begin VB.Image ReSize
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Height = 120
Index = 1
Left = -600
MousePointer = 15 'Size All
Top = 1920
Width = 9915
End
Begin VB.Image ReSize
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Height = 2070
Index = 0
Left = 9240
MousePointer = 15 'Size All
Top = -45
Width = 120
End
Begin VB.Label JL
AutoSize = -1 'True
BackStyle = 0 'Transparent
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 225
Index = 1
Left = 360
TabIndex = 4
Top = 1320
Width = 45
End
Begin VB.Label JL
AutoSize = -1 'True
BackStyle = 0 'Transparent
BeginProperty Font
Name = "Times New Roman"
Size = 12
Charset = 0
Weight = 700
Underline = 0 'False
Italic = 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 285
Index = 0
Left = 120
TabIndex = 3
Top = 960
Width = 60
End
Begin VB.Label JL
AutoSize = -1 'True
BackStyle = 0 'Transparent
BeginProperty Font
Name = "Courier New"
Size = 9.75
Charset = 162
Weight = 400
Underline = 0 'False
Italic = 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 240
Index = 2
Left = 0
TabIndex = 2
Top = 1680
Width = 120
End
Begin VB.Label Label1
Alignment = 2 'Center
AutoSize = -1 'True
BackStyle = 0 'Transparent
Caption = "Visual Basic'te Gizli Kalmış Oldukça Kullanışlı Fonksiyonlar"
BeginProperty Font
Name = "Courier New"
Size = 12
Charset = 162
Weight = 700
Underline = 0 'False
Italic = 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height = 270
Left = 150
TabIndex = 1
Top = 45
Width = 9000
End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Dim FormReSizeFlag As Boolean

Private Sub Fonksiyon_Click(Index As Integer)
Select Case Index
Case 0:
On Local Error GoTo HaTa1
Dim JoinSonuc As String, JoinDiziElemanSayisi As String
Dim JoinMesaj As String
Fonksiyon(0).Enabled = False
JoinDiziElemanSayisi = InputBox("Dizide Kaç Eleman Olucak ?", "Join Fonksiyonu")
JoinDiziElemanSayisi = Val(JoinDiziElemanSayisi) - 1
ReDim JoinDizisi(Val(JoinDiziElemanSayisi)) As String
For i = 0 To Val(JoinDiziElemanSayisi)
JoinDizisi(i) = InputBox("Dizinin " & i & " numaralı elemanını giriniz ..: ", "Join Fonksiyonu")
JoinMesaj = JoinMesaj & vbCrLf & "JoinDizisi(" & i & ") ..: " & JoinDizisi(i)
Next i
MsgBox "Dizi elemanları ;" & vbCrLf & JoinMesaj
JoinSonuc = Join(JoinDizisi, InputBox("Dizi elemanları hagi karakter ile ayrılsın ?", "Join Fonksiyonu"))
MsgBox JoinSonuc
Fonksiyon(0).Enabled = True
Exit Sub
HaTa1:
MsgBox "Hata Kodu ..: " & Err.Number & vbCrLf & "Hata Açıklaması ..: " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & "Muhtemelen dizi eleman adedi sorusuna karaktersel bir ifade girdiniz yada boş bıraktınız..." & vbCrLf, vbCritical, "Join Fonksiyonunda Hata Oluştu"
Fonksiyon(0).Enabled = True
Exit Sub
Case 1:
On Local Error GoTo HaTa2
Fonksiyon(1).Enabled = False
Dim SplitKarakterDizisi As String, HangiKelime As Byte
SplitKarakterDizisi = InputBox("Parçalanmasını istediğiniz kelimeleri aralarına bir virgül koyarak yazınız ..: ", "Split Fonksiyonu")
HangiKelime = Val(InputBox("Kaçıncı kelimeyi istiyorsunuz ?", "Split Fonksiyonu"))
MsgBox "Karakter dizisinin toplu hali ..: " & SplitKarakterDizisi & vbCrLf & "İstenen Kelime ..: " & HangiKelime & vbCrLf & vbCrLf & "Sonuç ..: " & Split(SplitKarakterDizisi, ",")(HangiKelime - 1)
Fonksiyon(1).Enabled = True
Exit Sub
HaTa2:
MsgBox "Hata Kodu ..: " & Err.Number & vbCrLf & "Hata Açıklaması ..: " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & "Muhtemelen olmayan karakteri istediniz yada boş bıraktınız..." & vbCrLf, vbCritical, "Split Fonksiyonunda Hata Oluştu"
Fonksiyon(1).Enabled = True
Exit Sub
Case 2:
On Local Error Resume Next
Fonksiyon(2).Enabled = False
Dim ReplaceKarakterDizisi As String, DegisecekKarakter As String, DegistirilecekKarakter As String
ReplaceKarakterDizisi = InputBox("Yazınız Buraya Yazınız..." & vbCrLf, "Replace Fonksiyonu")
DegisecekKarakter = InputBox("Değişmesini İstediğiniz Karakter ...: ", "Replace Fonksiyonu")
DegistirilecekKarakter = InputBox("Değişecek Karakter ...: ", "Replace Fonksiyonu")
MsgBox "Girmiş Olduğunuz Yazı ..: " & ReplaceKarakterDizisi & vbCrLf & "Değişmesini İstediğiniz Karakter ..: " & DegisecekKarakter & vbCrLf & "Değiştirilmesini İstediğiniz Karakter ..: " & DegistirilecekKarakter & vbCrLf & vbCrLf & "Sonuç ..: " & Replace(ReplaceKarakterDizisi, DegisecekKarakter, DegistirilecekKarakter) & vbCrLf
Fonksiyon(2).Enabled = True
Case 3:
On Local Error Resume Next
Fonksiyon(3).Enabled = False
Dim StrReverseString As String
StrReverseString = InputBox("Ters çevrilecek metini giriniz ..: ", "StrReverse Fonksiyonu")
MsgBox "Girilen Metin ..: " & StrReverseString & vbCrLf & vbCrLf & "Ters çevrilen metin ..: " & StrReverse(StrReverseString) & vbCrLf, vbOKOnly, "StrReverse Fonksiyonu"
Fonksiyon(3).Enabled = True
End Select
End Sub
Private Sub Fonksiyon_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Select Case Index
Case 0:
JL(0).Caption = "Join Fonksiyonu"
JL(1).Caption = "Join fonksiyonu, bir dizideki elemanları birleştirmek içIn kullanılır."
JL(2).Caption = "Kullanımı ..: Join(Bu Diziyi,Bu Karakteri Kullanarak Birleştir)"
Case 1:
JL(0).Caption = "Split Fonksiyonu"
JL(1).Caption = "Split fonksiyonu, bir karakter dizisini belilenen karakteri delimiter kabul ederek parçalamaya yarar."
JL(2).Caption = "Kullanımı ..: Split(Bu Yazıyı,Bu Karakterden Böl)(Bu Numaralı Parçayı Seç)"
Case 2:
JL(0).Caption = "Replace Fonksiyonu"
JL(1).Caption = "Replace fonksiyonu, bir karakter dizisindeki herhangi bir karakteri herhangi bir karakter ile değiştirir."
JL(2).Caption = "Kullanımı ..: Replace(Bu Yazıdan,Bu Karakter,Bu Karakterle Değişecek)"
Case 3:
JL(0).Caption = "StrReverse Fonksiyonu"
JL(1).Caption = "StrReverse fonksiyonu, istenilen bir yazıyı tersten yazar. Sanırım bu biraz basit oldu :)"
JL(2).Caption = "Kullanımı ..: StrReverse(Bu Yazıyı Tersten Yaz)"
End Select
Fonksiyon(Index).BackColor = RGB(Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
End Sub

Private Sub Form_Load()
JL(0).Caption = "Scareabus'tan ..."
JL(1).Caption = "Bir çok yerde bu fonksiyonları unuttuğumuz içIn epey kod yasarıs ama dimi :)"
JL(2).Caption = "Mehmet Gürevin"
End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
JL(0).Caption = "Scareabus'tan ..."
JL(1).Caption = "Bir çok yerde bu fonksiyonları unuttuğumuz içIn epey kod yasarıs ama dimi :)"
JL(2).Caption = "Mehmet Gürevin"
End Sub

Private Sub ReSize_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
FormReSizeFlag = True
End Sub

Private Sub ReSize_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Select Case Index
Case 0:
If FormReSizeFlag = True Then
Me.Width = Me.Width + 10
ReSize(1).Width = ReSize(1).Width + 10
ReSize(0).Left = Me.Width - 215
End If
Case 1:
If FormReSizeFlag = True Then
Me.Height = Me.Height + 10
ReSize(0).Height = ReSize(0).Height + 10
ReSize(1).Top = Me.Height - 500
End If
End Select
End Sub

Private Sub ReSize_MouseUp(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
FormReSizeFlag = False
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim Red As Byte, Green As Byte, Blue As Byte
Red = (Rnd() * 100) + 50
Green = (Rnd() * 100) + 50
Blue = (Rnd() * 100) + 50
Fonksiyon(0).BackColor = RGB(Not Red, Green, Not Blue)
Fonksiyon(1).BackColor = RGB(Red + 50, Not Green, Blue + 50)
Fonksiyon(2).BackColor = RGB(Not Red, Green + 100, Blue + 100)
Fonksiyon(3).BackColor = RGB(Red + 150, Not Green, Blue + 150)
Me.BackColor = RGB(Rnd() * 128 + 100 / 2, Rnd() * 128 + 100 * 2, Rnd() * 128 + 100 / 2)
End Sub
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        bütün bu bilgiler form1.frm dosyası halinde verildiği için kullanamadım. Oysa her zaman her yerde yapıldığı gibi doğrudan kodlar verilseydi çok daha kolay olacaktı.

Yeni açtığım bir projeye bu verilen bilgileri form1.frm olarak kabul ettiremedim. Yüzlerce örnek kod indirdim. Hiç bu yöntemle karşılaşmamıştım.

notist

   notist, 10.03.2005 22:37
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin