Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 14:36:17
Son sayfa a�lma zaman�: 14:36:18
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 88
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=12305&type=kod&b=Ocx-Kullanmadan-CommonDialog-Kullan%C4%B1m%C4%B1
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 48 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.