Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 09:55:10
Son sayfa a�lma zaman�: 09:55:11
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 69
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=12280&type=ipc&b=Y%C3%B6n-Tu%C5%9Flar%C4%B1-Kullanarak-Nesne-Kontrol%C3%BC
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 3 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.